In social networking marketing and advertising, getting good quality and qualified Instagram followers is usually a commonly acknowledged services and it can be presently used by several leading brand names. Appropriately it's the certain strategy which delivers instantaneous fame. Lots of people made use of to obtain instagram followers simply to improve their visibility amid some others and celebs also use this system to improve their attractiveness. It can be not an immoral exercise, in order to get genuine Instagram followers from preoped . It truly is an excellent strategy to attain a lot more notice of specific viewers. In the event you have additional lively followers then it will eventually induce additionally people today to adhere to you on Instagram.

SEMESTR 8 – Mittelstufe 2 – B1

SEMESTR 8 – Mittelstufe 2 – B1

Poziom zaawansowania

Uczestnicy kursu poszerzają zasób słownictwa w takich tematach jak:

  1. Film
  2. Podróżowanie
  3. Muzyka
  4. Sport
  5. Moda

Rozwijane są wszystkie sprawności: mówienie, słuchanie, rozumienie tekstu czytanego oraz pisanie, w stopniu adekwatnym do nauczanego poziomu. Uczestnicy kursu pogłębiają swą wiedzę i umiejętności w zakresie objętych w/w tematami. Potrafią zrecenzować film, wydać opinię n.t. obejrzanego obrazu. Umieją opowiedzieć szczegółowo o podróży, nabywają umiejętności językowych związanych z reagowaniem w różnych okolicznościach podczas podróżowania, zaplanować urlop. Orientują się w nomenklaturze muzycznej, poznają biografię znanych niemieckich postaci, wypowiadać się n.t. muzyki. Umieją dyskutować o dyscyplinach sportowych, krainach geograficznych. Zapoznają się z historią mody i umieją wyrazić swój pogląd.

Cel kursu

Uczestnicy kursu potrafią rozumieć i rozmawiać o kulturze i sztuce. Nabywają umiejętności dyskutowania o modzie, przygotowania się do podróży i opowiadania o niej. Umieją odnaleźć się w sytuacjach dokonania zakupu, rezerwacji różnych imprez.

Zakres gramatyczny

  1. Zdania przydawkowe, spójniki zdań okolicznikowych przyczyny, przyzwalających, pytających.
  2. Przyimki z celownikiem, biernikiem, przysłówki, tryb rozkazujący.
  3. Zaprzeczenie, czasowniki z przyimkami, bezokolicznik z „zu”.
  4. Stopniowanie, liczebniki porządkowe.
  5. Imiesłów I i II, „werden” + bezokolicznik.