In social networking marketing and advertising, getting good quality and qualified Instagram followers is usually a commonly acknowledged services and it can be presently used by several leading brand names. Appropriately it's the certain strategy which delivers instantaneous fame. Lots of people made use of to obtain instagram followers simply to improve their visibility amid some others and celebs also use this system to improve their attractiveness. It can be not an immoral exercise, in order to get genuine Instagram followers from preoped . It truly is an excellent strategy to attain a lot more notice of specific viewers. In the event you have additional lively followers then it will eventually induce additionally people today to adhere to you on Instagram.

Certyfikaty

Egzaminy z języka niemieckiego!

Szkoła języka niemieckiego – Deutsche Schule oferuje zarówno przygotowanie do egzaminów językowych, jak i przeprowadzanie egzaminów jako licencjonowane Centrum egzaminacyjne TELC.

Egzaminy TELC są równoważne z egzaminami przeprowadzanymi przez Instytut Goethego i są akceptowane na niemieckim rynku pracy.

Poziom A1 A2 B1 B2 C1 C2
Niemiecki
Język ogólny
Start TELC1

lub

Start Deutsch 1

Start TELC 2

lub

Goethe Zertifikat  2

TELC B1

lub

Goethe Zertifikat B1

TELC B2

lub

Goethe Zertifikat B2

TELC C1

lub

Goethe Zertifikat C1

TELC C2

lub

Goethe Zertifikat C2 (GDS)

Kandydaci, przed przystąpieniem do egzaminu językowego powinni:

  • odbyć 300 -360 godzin nauki, by przystępować do egzaminu B1
  • odbyć do 480 godzin nauki, by przystąpić do egzaminu B2
  • odbyć 600 – 720 godzin nauki, by przystąpić do egzaminu C1

Ramy czasowe są orientacyjne. Ważne jest wiele czynników wpływających na intensywność zdobywania wiedzy, jak chociażby kontakt z językiem w kraju docelowym (DACH), który w znacznym stopniu ułatwia, wspomaga oraz przyspiesza naukę.

OPIS POZIOMÓW ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH
WEDŁUG SYSTEMU WYTYCZNYCH RADY EUROPY
DOTYCZĄCYCH NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW EUROPEJSKICH – CEF
(Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment)

Użytkownik zaawansowany C2 Kursant potrafi zrozumieć praktycznie wszystko co czyta lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce.
C1 Kursant potrafi zrozumieć długie i trudne teksty oraz ukryte w nich podteksty. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów. Potrafi budować wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o wyraźnej strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu.
Użytkownik samodzielny B2 Kursant potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka nie jest w żaden sposób zakłócana. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię odnośnie związanych z nimi, często sprzecznych ze sobą, problemów. Analizując je umie wykazać ich pozytywne i negatywne aspekty.
B1 Kursant potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw znanych i/lub związanych np. z pracą, szkołą, czasem wolnym. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu.
Użytkownik początkujący A2 Kursant potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.
A1 Kursant potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące – na przykład miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. – może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy.