In social networking marketing and advertising, getting good quality and qualified Instagram followers is usually a commonly acknowledged services and it can be presently used by several leading brand names. Appropriately it's the certain strategy which delivers instantaneous fame. Lots of people made use of to obtain instagram followers simply to improve their visibility amid some others and celebs also use this system to improve their attractiveness. It can be not an immoral exercise, in order to get genuine Instagram followers from preoped . It truly is an excellent strategy to attain a lot more notice of specific viewers. In the event you have additional lively followers then it will eventually induce additionally people today to adhere to you on Instagram.

SEMESTR 7 – Mittelstufe 1 – B1

Poziom zaawansowania

Uczestnicy kursu poszerzają zasób słownictwa w takich tematach jak:

  1. Praca i czas wolny
  2. Rodzina
  3. Uroczystości, święta, obyczaje
  4. Szkoła
  5. Jedzenie i picie

Rozwijane są wszystkie sprawności: mówienie, słuchanie, rozumienie tekstu czytanego oraz pisanie, w stopniu adekwatnym do nauczanego poziomu. Uczestnicy kursu umieją rozmawiać o problemach zawodowych oraz opowiadać o alternatywnych możliwościach spędzania wolnego czasu w nowoczesnym świecie. Umieją opowiadać szczegółowo o rodzinie, jej problemach i stosunkach interpersonalnych. Kursanci referują o narodowych świętach i obyczajach, oraz o systemie szkolnictwa i problemach związanych z uczeniem się i nauczaniem w danym kraju. Potrafią rozmawiać o problemach kulinarnych, rozumieją przepisy i porady żywieniowe.

Cel kursu

Uczestnicy kursu nabywają umiejętności dyskusji o problemach związanych ze światem i rynkiem pracy. Rozumieją wypowiedzi i sami opowiadają o ogólnoludzkich problemach, towarzyszących w rodzinie, pracy, szkole; ćwiczą umiejętność rozumienia dłuższych wypowiedzi, wywiadów, doniesień prasowych.

Zakres gramatyczny

  1. Tryb przypuszczający ( Konjunktiv II ), zdania celowe.
  2. Czasowniki modalne i zwrotne.
  3. Spójniki zdań czasowych oraz przyimki.
  4. Czas przeszły Präteritum, Perfekt oraz Plusquamperfekt. Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone.
  5. Strona bierna w czasie teraźniejszym i przeszłych.