In social networking marketing and advertising, getting good quality and qualified Instagram followers is usually a commonly acknowledged services and it can be presently used by several leading brand names. Appropriately it's the certain strategy which delivers instantaneous fame. Lots of people made use of to obtain instagram followers simply to improve their visibility amid some others and celebs also use this system to improve their attractiveness. It can be not an immoral exercise, in order to get genuine Instagram followers from preoped . It truly is an excellent strategy to attain a lot more notice of specific viewers. In the event you have additional lively followers then it will eventually induce additionally people today to adhere to you on Instagram.

SEMESTR 6 – G6

kursy niemieckiego niemiecki Warszawa

Poziom zaawansowania

Uczestnicy kursu potrafią rozmawiać o różnicach w poszczególnych krajach, integracji kulturowej, zmianie obywatelstwa, warunkach i metodach nauczania w szkołach oraz znaczeniu budowy mózgu i funkcjonowania pamięci w procesie nauczania. Kursanci umieją rozmawiać o wojnie i pokoju we współczesnym świecie, problemie przestępczości i odmowy służby wojskowej, o różnych wyznaniach religijnych i zwyczajach z tym związanych, o sektach religijnych, a także o przesądach i stereotypach w stosunku do rożnych narodowości, grup zawodowych itp. i ich przezwyciężaniu.

Cel kursu

Uczestnicy kursu potrafią rozmawiać o pracy, systemie kształcenia, bezrobociu i poszukiwaniu pracy, różnych sposobach zaangażowania w działalność charytatywną, na rzecz ochrony środowiska. Kursanci wiedzą, jak rozmawiać o strachu i formach jego przezwyciężania, o mediach i przepływie informacji, związanych z tym korzyściach i zagrożeniach, znaczeniu komputera i internetu we współczesnym świecie, roli Unii Europejskiej i jej celach, a także o życzeniach i marzeniach związanych z przyszłością oraz roli, jaką powinno odegrać młode pokolenie dla zapewnienia lepszej przyszłości.

Zakres materiału:

Gramatyka Treść i sprawności
 • Słaba deklinacja rzeczownika
 • Czasowniki rozdzielne i nierozdzielne: powtórzenie i rozszerzenie
 • Wieloczłonowe elementy łączące: sowohl… als auch, nicht nur…sondern auch, entweder… oder, teils…teils, zwar…aber, weder…noch
 • Tryb przypuszczający w stronie biernej: Konjunktiv II Passiv
 • Wyrażanie przeczenia
 • Partykuły: etwa i denn
 • Vorgangspassiv i Zustandspassiv
 • Imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny Partizip I i II
 • Bezoklicznik I i II z zu: Infinitiv I i II z zu
 • Mowa zależna: Konjunktiv I
 • Zastosowanie trybu przypuszczającego – Konjunktiv II – w mowie zależnej, w języku potocznym
 • Czasownik haben z zu i konstrukcja Sein … zu + Infinitiv oraz alternatywne formy z użyciem czasowników modalnych
 • Praca i zawód: wykształcenie
 • Dualny system kształcenia w Niemczech
 • Problem bezrobocia
 • Poszukiwanie pracy
 • Życiorys, podanie o pracę
 • Zaangażowanie i jego formy
 • Organizacja Greenpeace: cele, działalność?
 • Działalność na rzecz ochrony środowiska
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym
 • Działalność polityczna
 • Strach, lęk, statystyki
 • Strach przed egzaminami
 • Pokonywanie strachu
 • Egzaminy z czy bez czynnika stresującego
 • Media i przepływ informacji
 • Informacja elektroniczna
 • Komputer: za i przeciw, argumenty
 • Korzyści i niebezpieczeństwa związane z internetem
 • Porównanie prasy i mediów elektronicznych
 • Unia Europejska: początki, cele, przyszłość
 • Przyszłość: życzenia, marzenia, szczęście
 • Nowe pokolenie we współczesnym świecie
 • Szczęście osobiste

Pozostałe poziomy kursy niemieckiego

Zobacz kursy wyjazdowe niemiecki Warszawa Deutsche Schule

Nauka niemieckiego w Warszawie. Stopnie zaawansowania. Deutsche Schule.

Dowiedz się więcej! Szkoła niemieckiego w Warszawie.